Krajské dotace

Logo - Jihočeký krajProjekty realizované za podpory dotačních programů Jihočeského kraje.

Název programu: Podpora tvorby územně plánovací dokumentace
Název projektu: Územní plán Milevsko
Obdržená dotace: 250 000,- Kč z celkových způsobilých nákladů
Celkové náklady na zpracovaní územního plánu: 1 203 950,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo zpracování nového územního plánu města Milevska za účelem rozvoje území ve správním obvodu Milevska.

 

Název programu: Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2023 – opatření č. II – Nemovité kulturní památky
Název projektu: Oprava omítek budovy radnice, náměstí E. Beneše 420, Milevsko
Obdržená dotace: 40 000,- Kč
Celkové náklady: 96 969,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla oprava omítek ve spodní části průčelí budovy radnice čp. 420 v Milevsku. V rámci akce došlo k odstranění nesoudržných částí omítek ve spodní části průčelí, nanesení nových vápenných štukových omítek se zachováním všech stávajících profilací a aplikace nátěrového systému KEIM SOLDALIT – ARTE, odstíny ve stávající barevnosti. Stavba byla provedena dle požadavků objednatele.

 

Název programu: Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023
Název projektu: Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým trávníkem Milevsko
Obdržená dotace: 1 500 098,- Kč
Cíl projektu: Záměrem projektu byla modernizace fotbalového hřiště s umělým trávníkem. Modernizované hřiště III. generace odpovídá aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a splňuje specifikaci FIFA.

 

Název programu: Krajský investiční fond - rok 2023
Název projektu: Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu Milevsko
Obdržená dotace: 5 000 000,- Kč
Celkové náklady: 14 656 850,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu v Milevsku, který nabídne širší možnosti sportovního vyžití nejen pro atletické sporty a sportovní kluby, ale také pro širokou veřejnost.

 

Název programu: Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2023, Obnova drobné sakrální architektury
Název projektu: Oprava kaple Jana Nepomuckého v Něžovicích
Obdržená dotace: 50 000,- Kč
Celkové náklady: 86 780,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo zajištění zlepšení stavebně technického stavu kaple, které přispěje k jejímu dalšímu zachování jako příkladu křesťanské sakrální architektury v obci.

 

Název programu: My v tom Jihočechy nenecháme II
Název projektu: My v tom Jihočechy nenecháme II
Obdržená dotace: 242 120,- Kč
Celkové náklady: 403 620, - Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla podpora rodin s dětmi do 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do 8 let věku a poživatelů důchodu s nízkými příjmy.

 

Název programu: Neinvestiční dotace v rámci DP Kulturní dědictví opatření č.V – Nemovité kulturní památky, I. výzva pro rok 2022
Název projektu: Údržba klášterního mostu přes Milevský potok
Obdržená dotace: 250 000,- Kč
Celkové náklady: 1 060 872,28,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vyspravení vydrolených spár ve zdivu mostu, natažení nové omítky, provedení nátěru silikátovou barvou, vyspravení tmelu mezi kamennými bloky mostu a další drobné práce. Stavba byla i přes ztížené klimatické podmínky během realizace provedena kvalitně.

 

Název programu: Neinvestiční dotace v rámci DP Kulturní dědictví opatření č.2 – Drobná sakrální architektura, I. výzva pro rok 2022
Název projektu: Obnova fasády kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč
Obdržená dotace: 50 000,- Kč
Celkové náklady: 113 546,40,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo odstranění nesoudržných omítek, natažení nových vápenných nebo silikátových omítek a štuků s provedením nových nátěrů dle stávající barevnosti. Dále oprava štítu nad vstupem do kaple a spárování kamenného soklu ve stávající barevnosti.

 

Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje I. výzva pro rok 2022
Název projektu: Servis dýchací techniky pro JSDH Milevsko
Obdržená dotace: 32 000,- Kč
Celkové náklady: 45 714,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo repasování 6 ks plicních automatik a provedení revize u dvou redukčních ventilů, což je nezbytné z důvodu bezpečnosti a akceschopnosti členů JSDH Milevsko.

 

Název programu: Kulturní dědictví I. výzva pro rok 2021, Obnova drobné sakrální architektury
Název projektu: Výměna vstupních dveří kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč
Obdržená dotace: 50 000,- Kč
Celkové náklady: 79 376,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo zajistit odbornou výměnu vstupních dveří kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč a zároveň i opravu kamenného schodu. Realizací této akce bylo cíle dosaženo.

 

Název programu: Krajský investiční fond - rok 2021
Název projektu: Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
Obdržená dotace: 10 000 000,- Kč
Celkové náklady: 56 478 000,- Kč
Cíl projektu: Realizace projektu napomůže k řešení nepříznivé sociální situace starších občanů na území ORP Milevsko. Konkrétním cílem je navýšení kapacity Domova pro seniory o 34 lůžek. Dále tento projekt, vytvořením 15 nových pracovních míst, podporuje zaměstnanost v regionu.

 

Název programu: Kulturní dědictví I. Výzva pro rok 2021, Nemovité kulturní památky
Název projektu: Obnova oken spořitelny č.p. 6 v Milevsku
Obdržená dotace: 200 000,- Kč
Celkové náklady: 548 432,50 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla obnova oken, jež jsou v havarijním stavu, což bylo způsobeno důsledkem působení povětrnostních vlivů, opotřebení a dlouhodobě zanedbané a neodborné údržby. Celkově došlo v tomto roce k obnově 15 oken.

 

Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje I. výzva pro rok 2021
Název projektu: Nákup věcných prostředků pro JSDH Milevsko
Obdržená dotace: 30 000,- Kč
Celkové náklady: 59 906,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo pořízení rozbrušovací pily a 2 ks nových kompozitních lahví k dýchacím přístrojům vč. obalů na ně, aby tak došlo ke zvýšení bezpečnosti a akceschopnosti JSDH Milevsko. Vybavení bylo pořízeno a cíl tak byl splněn.

 

Název programu: Kulturní dědictví I. výzva pro rok 2020
Název projektu: Oprava krovu a střešního pláště čp.6, parc.č.190, k.ú. Milevsko, rejstř.č. ÚSKP 104828
Obdržená dotace: 300 000,- Kč
Celkové náklady: 2 312 692,- Kč
Cíl projektu: Oprava krovu a střešního pláště secesní budovy spořitelny, která se dochovala v intaktním stavu a je cenným kulturním a uměleckým dědictvím z poč. 20. století.

 

Název programu: : Investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje I. výzva pro rok 2020
Název projektu: Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milevsko
Obdržená dotace: 300 000,- Kč
Celkové náklady: 1 046 541,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu bylo nahradit starý automobil zn. Avia r.v. 1984 novým dopravním automobilem, díky čemuž dojde ke zvýšeni bezpečnosti, akceschopnosti jednotky SDH obce při provádění záchranných a likvidačních prací v terénu a v neposlední řadě ke snížení celkových provozních nákladů. Město obdrželo na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milevsko dotaci také z Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR ve výši 450 000,- Kč.

 

Název programu: Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
Název projektu: Nákup dýchacích přístrojů pro JSDH Milevsko
Obdržená dotace: 60 000,- Kč
Celkové náklady: 89 218,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byl nákup nových dýchacích přístrojů nejen kvůli modernizaci, ale především kvůli bezpečnosti zasahujících členů jednotky SDH Milevsko, protože jednotka disponovala v současné době pouze 10-30 let zastaralou dýchací technikou. Město pořídilo 2 sety dýchacích přístrojů Draeger PSS 4000.

 

Název programu: Podpora sportu I. výzva pro rok 2020
Název projektu: Vybavení pro volnočasové sportoviště v Milevsku
Obdržená dotace: 25 000,- Kč
Celkové náklady: 173 790,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byl nákup posilovacích a relaxačních strojů, které by vytvořily vhodné místo pro trávení volného času pro občany v jakémkoliv věku. Realizací tohoto projektu bylo cíle dosaženo.

 

Název programu: Kulturní dědictví I. výzva pro rok 2020
Název projektu: Výměna vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice v Obci Velká
Obdržená dotace: 25 000,- Kč
Celkové náklady: 54 155,- Kč
Cíl projektu: Cílem bylo zajistit odbornou výměnu vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice v obci Velká, která pochází z roku 1860 a nachází se v ochranném pásmu nemovitým kulturním památkám v obci Velká. Výměna byla úspěšně provedena a cíle tak bylo dosaženo.

 

Název programu: Podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva pro rok 2019
Název projektu: Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou
Obdržená dotace: 306 000,- Kč
Celkové náklady: 504 823,- Kč
Cíl projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb směrem k cílovým skupinám – občanům a turistů a elektronizace veřejné správy.

 

Název programu: Podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva pro rok 2019
Název projektu: Strategie rozvoje odpadového hospodářství v Milevsku
Obdržená dotace: 200 000,- Kč
Celkové náklady: 279 510,- Kč
Cíl projektu: Zpracování dokumentu „chytré strategie“, který městu Milevsku na základě analýzy odpoví na otázku, jak v budoucnu postupovat při nakládání s odpady tak, aby se daná činnost stala nedílnou součástí chytrého řízení města a poskytovala pro občany a firmy města skutečný servis, který povede k optimalizaci a zkvalitnění služeb v rámci již započatého projektu Živé Milevsko.

 

Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2019
Název projektu: Oprava CAS 25 LIAZ a nákup věcného vybavení
Obdržená dotace: 65 000,- Kč
Celkové náklady: 143 249,- Kč
Cíl projektu: Zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti členů jednotky SDH, dovybavení jednotky nezbytnými věcnými prostředky a oprava zkorodované karoserie požárního vozidla CAS 25 LIAZ.

 

Název programu: Podpora sportu I. výzva pro rok 2019
Název projektu: Pořízení podlahového mycího stroje
Obdržená dotace: 57.596,80 Kč
Celkové náklady: 71.995,90 Kč
Cíl projektu: Zkvalitnění podmínek pro používání lité gumové podlahy ve sportovní hale a zajištění větší bezpečnosti sportovců.

 

Název programu: Podpora sportu I. výzva pro rok 2019
Název projektu: Výměna oken a dveří zázemí letního stadionu
Obdržená dotace: 366 039,- Kč
Celkové náklady: 458 000,- Kč
Cíl projektu: Snížení spotřeby energie budovy a dosažení toho, aby budova odpovídala aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům a současně zlepšení komfortu pro sportovce a diváky.

 

Název programu: Podpora sportu
Název projektu: Nový povrch do sportovní haly
Obdržená dotace:   600 000,- Kč
Celkové náklady: 1 930 311,23 Kč
Cíl projektu: Rekonstrukce povrchu ve sportovní hale tak, aby odpovídal aktuálním technickým, sportovním a bezpečnostním předpisům a aby došlo ke zvýšení herní kvality jednotlivých sportů.

 

Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2017
Název projektu: Pořízení věcných prostředků – nákup vybavení první pomoci a vybavení pro práci ve výškách
Obdržená dotace: 25 000,- Kč
Celkové náklady: 75 993,- Kč
Cíl projektu: Zvýšení akceschopnosti, zkvalitnění činnosti členů JSDH a dovybavení jednotky nezbytnými věcnými prostředky pro zásahy.

 

Název programu: Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018
Název projektu: Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku
Obdržená dotace: 21 489,43 Kč
Celkové náklady: 87 120,- Kč
Cíl projektu: Oprava části hřbitovní zdi.

 

Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje I. výzva pro rok 2018
Název projektu: Nákup ochranných prostředků pro JSDH Milevsko
Obdržená dotace: 50 000,- Kč
Celkové náklady: 72 748,- Kč
Cíl projektu: Zvýšení akceschopnosti, zkvalitnění činnosti členů JSDH a dovybavení jednotky nezbytnými věcnými prostředky pro zásahy.

 

Název programu: Smart Cities, 1. výzva pro rok 2018
Název projektu: Živé Milevsko – Regionem na elektrokole
Obdržená dotace: 320 504,- Kč
Celkové náklady: 463 080,- Kč
Cíl projektu: Pořízení smart technologií spadajících do oblasti dopravy a cestovního ruchu. Hlavním cílem projektu byla podpora cykloturistiky v regionu Milevska a budoucí napojení na již stávající a využívané jihočeské cyklotrasy kolem řeky Otavy a Vltavy. Projekt byl zaměřen na podporu cyklistiky jako alternativy osobní dopravy ve městě a v napojení do blízkého regionu.