Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Operační program životní prostředí > Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP Milevsko

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP Milevsko

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, jehož výstupem bude zpracování digitálního povodňového plánu pro město Milevsko i povodňového plánu ORP Milevsko. Jeho zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí, bude řešit činnost jednotlivých povodňových komisí a obsahovat kontakty nezbytné pro členy povodňové komise, pro ohrožené občany i pro další účastníky povodní. Jeho veřejnosti přístupná část bude na webu města Milevska.

Cílem druhé části projektu, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi, je získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situacích. Do systému bude zařazené 1 čidlo pro snímání výšky vodní hladiny – hladinoměr, který bude umístěn na most v obci Hrejkovice, čímž bude zajištěna evidence údajů v místě; zároveň vznikne možnost využít zaznamenaná data pro níže položené povodí Hrejkovického potoka, především pro místní část Velká, která bývá zvýšenými vodními stavy pravidelně ohrožena. Data budou přenášena na server žadatele s  výstupem v reálném čase, přičemž bude volitelný interval záznamu dat v automatické měřící stanici. Budou nastavena data pro automatické odesílání varovných SMS zpráv pro minimálně tři definované stavy vodní hladiny, odpovídající dosažení prvního, druhého a třetího stupně povodňové aktivity tak, aby byla zajištěna informovanost povodňových orgánů. Naměřená data budou dostupná pomocí běžných internetových technologií, jak povodňovým orgánům, tak prostřednictvím webu města i veřejnosti.

Náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 547 tis. Kč. Akce bude podpořena dotací z Operačního programu životní prostředí ve výši 472 tis. Kč.