Územní plánování > Stehlovice

Stehlovice

Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního rozvoje dle § 6 zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále stavební zákon), příslušný k pořízení Změny č. 2 Územního plánu Stehlovice ve zkráceném postupu pořizování, v souladu s ustanovením § 55a a 55b stavebního zákona oznamuje:

Zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stehlovice.

Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Milevsko, Odboru regionálního rozvoje, pracoviště Sažinova 843, kancelář č. 204 a na Obecním úřadě ve Stehlovicích.

Veřejné projednání návrhu se uskuteční dne 06. 03. 2023 (pondělí) od 15:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Stehlovice.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby, podle § 52 odst. 2 stavebního zákona, námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.