Rybářský lístek

Odbor  životního prostředí

Životní situace

Rybářský lístek

Základní informace

Vydání RL upravuje Vyhláška č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který má zájem o získání povolení k lovu ryb, má trvalé bydliště ve správním obvodu obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, nebo je cizinec

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rybářské lístky s platností delší než 30 dnů vydává odbor ŽP na základě předložení dřívějšího rybářského lístku nebo Osvědčení o kvalifikaci získané v některé místní organizaci Českého rybářského svazu. Rybářský lístek s platností 30 dnů je vydán bez předložení výše uvedených dokladů

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěva odboru ŽP s dokladem totožnosti, pro vydání RL na dobu delší než 30 dnů též s dřívějším rybářským lístkem nebo Osvědčením

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko
Ing. Komárková Ludmila

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel o rybářský lístek s dobou platnosti delší než 30 dnů, musí předložit občanský průkaz (cizinci pas nebo jiný doklad totožnosti). Dále pak dosavadní rybářský lístek (prošlá platnost není překážkou vydání) nebo osvědčení o zkoušce z rybářství

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není potřeba, žádost se na Odboru životního prostředí zadává do systému elektronicky

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Pro české občany i cizince platí stejné správní poplatky.

RL na období

  • 30 dnů                               200,- Kč
  • jednoho roku                    100,- Kč
  • tři roky                               200,- Kč
  • deset let                            500,- Kč
  • neurčito                          1000,- Kč

U dětí do 15ti let, žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek (kromě RL vydaného na neurčito) snižuje na 50 %. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě nepovoleného lovu ryb – zahájení přestupkového řízení s následným finančním postihem

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

5.6.2023