Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku

Umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku

Odbor  životního prostředí

Životní situace

Umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku

Základní informace

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu má být rozhodnutí vydáno.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Přílohy k žádosti:

  • snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby a lesního pozemku
  • výpis z katastru nemovitostí  o pozemcích jichž se územní rozhodnutí přímo týká + výpis z katastru nemovitostí o dotčených lesních pozemcích
  • vyjádření příslušného odborného hospodáře,
  • plnou moc od investora

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30-60 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Účastníkem je pouze žadatel.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Záleží na konkrétním případě.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb, lesní zákon, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Zahájení správního řízení a udělení pokuty.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Kakos Tomáš

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

9.4.2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004

Datum konce platnosti návodu

není znám