Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu

Odbor  životního prostředí

Životní situace

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu

Základní informace

Vyjádření se vydává  ke stavbám, zařízením, nebo jiné činnosti, které mohou   ovlivnit vodní poměry, kvalitu nebo množství povrchových a podzemních vod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si vyzvedne  žádost na předtištěném formuláři nebo podá žádost na vlastním tiskopisu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, kterou doložíte situačním nákresem s popisem a zakreslením záměru, stanovisko správce povodí, dosud vydaná povolení

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí
 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na předtištěném formuláři v místě uvedeném výše.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

90 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Bez účastníků řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.254/2001 Sb., § 18, o vodách  ( vodní zákon), v úplném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Bez opravných prostředků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu s vodním zákonem.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení ke stavbě

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9. 2004

Datum konce platnosti návodu

Není známa změna zákona.