Podávání opravných prostředků

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města

Opravné prostředky

Místo podání

Opravný prostředek se doručuje do sídla orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu:

Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

Druhy opravným prostředků

Opravné prostředky dělíme na:

ŘÁDNÉ - tj. odvolání, odpor, námitky

 • lze je uplatnit do doby, než rozhodnutí nabude právní moci
 • lhůta pro podání řádného opravného prostředku u správního rozhodnutí je vždy uvedena v části „Poučení“
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat

MIMOŘÁDNÉ - tj. obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

 • uplatnit je lze proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci
 •  proti rozhodnutím v těchto případech lze podat opět odvolání

Osoby oprávněné k podání

Proti rozhodnutí orgánů města Milevska má právo podat odvolání (pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se oprávněná osoba nevzdá práva na odvolání písemně nebo ústně do protokolu):

 • a) účastník řízení
 • b) zákonný zástupce účastníka řízení, který nemůže jednat samostatně
 • c) ustanovený opatrovník
 • d) zvolený zástupce na základě plné moci, kterou je třeba doložit

Lhůta podání

Řádné opravné prostředky

 • a) odvolání, odpor - lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, resp. do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru
 • b) námitky v daňovém řízení v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím - lze podat do 30 dnů

Mimořádné opravné prostředky

 • a) obnova řízení - návrh lze podat do 3 měsíců ode dne, kdy se účastník o důvodech obnovy dověděl, nejdéle však do 3 let od právní moci rozhodnutí
 • b) přezkoumání rozhodnutí - podnět lze podat do 3 let od právní moci rozhodnutí

Počítání lhůty

Den doručení rozhodnutí se do lhůty pro podání opravného prostředku nepočítá. Lhůta se počítá od následujícího dne a poslední den lhůty je třeba podání doručit na podatelnu Městského úřadu Milevsko nebo na Českou poštu, která písemnost doručí. V případě doručení poštou je rozhodují podací razítko pošty na písemnosti.

Způsob podání

Opravný prostředek lze podat

 • ústně, a to do protokolu (úředního záznamu) na pracovišti, které napadené rozhodnutí vydalo
 • písemně poštou nebo doručením na podatelnu Městského úřadu Milevsko

Náležitosti podání

V podání je nutné uvést:

 • označení napadeného rozhodnutí (číslo jednací)
 • označení věci tj. že se jedná o opravný prostředek a jaký (odpor, odvolání apod.)
 • důvody, pro které je napadené rozhodnutí považováno za nesprávné + návrh nových důkazů či uvedení nových skutečností
 • návrh, jak má být znovu rozhodnuto (tj. co má být v rozhodnutí opraveno a jak)
 • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo opravný prostředek podává
 • podpis